วิชาวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ วิชาฟิสิกส์

เว็บไซต์ วิชาเคมี

เว็บไซต์ วิชาชีววิทยา

เว็บไซต์ สิ่งแวดล้อม

สู่ โลกอิเลกทรอนิกส์

ความรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Advertisements

One thought on “วิชาวิทยาศาสตร์

 1. เซลล์ กัลวานิก

  เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วให้กระแสไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เซลล์ไฟฟ้าเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ และเซลล์เชื้อเพลิงที่มนุษย์อวกาศใช้ในการเดินทาง ไปสำรวจดวงจันทร์(เกิดปฏิกิริยาเคมี ได้กระแส)

  การสร้างเซลล์กัลวานิ ก
  นำโลหะต่างชนิดกันจุ่มในภาชนะทีบรรจุสารละลายที่มี อิออนของโลหะนั้น เช่น โลหะ A จุ่มใน A2+ และโลหะ B จุ่มใน B2+ เป็นต้น และภาชนะ 2 ใบนี้มีสะ พานอิออนเชื่อมถึงกัน แล้วต่อลวดตัวนำจากขั้วทั้งสองเข้า กับโวลต์มิเตอร์ (volt meter) ซึ่งมีเข็มแสดงทิศทาง การไหลของอิเล็กตรอน พบว่าเข็มกระดิกแสดงว่าอิเล็กตรอนไหล

  จากรูปพบว่าเข็มของโวลต์ มิเตอร์เบนจาก A ไปยัง B แสดงว่าอิเล็กตรอนไหลจาก A ไปยัง B เราต้องการทราบสิ่งต่อไปนี้
  1. ขั้วบวกและขั้วลบ
  1.1 ขั้วบวก คือ ขั้วที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นน้อยกว่า หรือขั้ว e ไหลเข้า ได้แก่ ขั้ว B
  1.2 ขั้วลบ คือ ขั้วที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นมากกว่า หรือขั้ว e ไหลออก ได้แก่ ขั้ว A
  2. ขั้วแอโนด (Anode) และขั้วแคโท ด (Cathode)
  2.1 แอโนด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ได้แก่ ขั้ว A เพราะให้ e
  2.2 แคโทด คือขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน ได้แก่ ขั้ว B เพราะรับ e
  3. แผนภาพเซลล์กัลวานิ ก เขียนได้ดังนี้
  3.1 เขียนครึ่งเซลล์แอโนดไว้ทางซ้าย ครึ่งเซลล์แคโทดไว้ทางขวา คั่นกลางด้วยสะ พานอิออน ซึ่งใช้เครื่องหมาย || หรือ //
  3.2 สำหรับครึ่งเซลล์แอโนดและแคโท ดเขียนอิเล็กโทรดไว้ซ้ายสุดและขวาสุด ภายในครึ่งเซลล์ถ้าต่างวัฏภาคกันใช้ เครื่องหมาย / คั่น
  3.3 สารละลายที่ทราบความเข้มข้นให้เขียนระบุไว้ในวงเล็บ
  3.4 ถ้าครึ่งเซลล์ที่เป็นก๊าซให้ระบุความดันลงในวงเล็บด้วย

  ตัวอย่าง การเขียนแผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
  1. A | A2+(aq) || B2+(aq) | B หรือ A | A2+ || B2+ | B
  2. Zn | Zn2+(0.1 M) || Cu2+(0.1 M) | Cu
  3. Pt | H2(1 atm) | H+(1 M) || Cu2+ | Cu(s)

  4. ปฏิกิริยาที่เกิดในเซลล์ไฟฟ้าเคมี
  ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์
  4.1 แอโนด เกิดปฏิกิริยา Oxidation
  4.2 แคโทด เกิดปฏิกิริยา Reduction
  ปฏิกิริยาทั้งเซลล์ เป็นปฏิกิริยา Redox
  5. สมการแสดงปฏิกิริยา
  สมการแสดงปฏิกิริยาครึ่งเซลล์
  แอโนด (Oxidation) A —-> A2+ + 2e ……..(1)
  แคโทด (Reduction) B2+ + 2e ——> B ……..(2)
  สมการแสดงทั้งเซลล์เป็น Redox (ทำให้ e หมดไป) (1) + (2)

  6. สารใดให้อิเล็กตรอนง่ายกว่าหรือเป็นตัวรี ดิวซ์ดีกว่า โลหะ A > โลหะ B
  7. สารใดเป็นตัวชิงอิเล็กตรอนดีกว่าหรือเป็นตัวออกซิ ไดซ์ดีกว่า B2+ > A2+
  8. ศักย์ไฟฟ้าใครสูงกว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วบวกสูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วลบคือ B > A ดังนั้น กระแสจะไหลจาก B ไปยัง A สวนทางกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
  ความต่างศักย์ = ศักย์ที่ขั้วบวก – ศักย์ที่ขั้วลบ
  9. เข็มจะไม่กระดิกในกรณีที่ศักย์ทั้งสองขั้วเท่ากัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s